Vnitřní řád školní jídelny od 1. 9. 2016

30.08.2016 12:05

 Vnitřní řád školní jídelny

 

Základní škola a mateřská škola, Kratonohy 98

 

Školní jídelna, Kratonohy 140, výdejna ZŠ, Kratonohy 98

Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1.9.2016

 

Telefon: ŠJ Kratonohy 777 988 865

 

Vedoucí školní jídelny: Romana Matějková

Kuchařka: Pavla Kučerová

 

Vedoucí ŠJ a pracovnice kuchyně se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi

 

- zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

- nařízením EU č. 852/2004, o hygieně potravin ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek.

 

Platné zákony, vyhlášky a nařízení jsou k nahlédnutí v kanceláři ŠJ.

 

Vnitřní řád školní jídelny je platný pro hlavní i doplňkovou činnost.

 

Provoz ve školní jídelně:  6:00 – 15:00 hodin

Provoz ve školní výdejně:11:00- 14:00 hodin

 

              

Výdej obědů ve školní jídelně: pondělí – pátek 11:15 – 11:45 hodin

Výdej obědů ve školní výdejně: pondělí-pátek 11:30-12:30 hodin

 

Do kuchyně a skladu potravin mají přístup pouze zaměstnanci ŠJ – se zdravotním průkazem.

Ostatním osobám je přístup do těchto prostor zakázán.

 

Výdej do jídlonosičů první den nemoci strávníka: pondělí - pátek 11:45 – 12:00 hodin

Výdej cizím strávníkům: pondělí - pátek 10:45 – 11:00 hodin

 

Zákaz výdeje stravy do skleněných nádob! Z hygienických a manipulačních důvodů  výdej pouze do čistých jídlonosičů označených jménem strávníka.

Vydaná strava do jídlonosičů je určena ke krátkodobé spotřebě a nelze ji uchovávat!

Pracovnice ŠJ nenesou za kvalitu nevhodně uchovávané stravy žádnou odpovědnost.

 

Stravování:

Strávníci se přihlašují ke stravování vyplněním písemné formy přihlášky.

Dítě zapsané do MŠ je povinno se stravovat, pokud je přítomno. Dle dohodnuté docházky dítěte do MŠ (celodenní, polodenní) odebírá dítě dvě nebo tři jídla denně.

Žák základní školy má právo denně odebrat oběd, v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. 

Organizace poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo / oběd /

v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny

v místě výkonu práce, v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Žáci ZŠ se stravují v Základní škole ve výdejně(dle vyhlášky č.107/2005 Sb., § 2,odstavec 7)

V MŠ a ZŠ se stravují děti za sníženou (dotovanou) cenu. Nárok na tuto stravu má pouze dítě, které je přítomno. V případě neplánované nepřítomnosti dítěte z důvodu onemocnění nebo jiných vážných důvodů, má dítě nárok odebrat dotovanou stravu pouze první den neplánované nepřítomnosti. Další dny jsou rodiče povinni stravu odhlásit, jinak jim bude účtována plná cena oběda.

 

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

 

ŠJ dodržuje : a) stanovený pitný režim, který mají děti k dispozici celý den

                      b) technologické postupy a normy při přípravě jídla

 

Jídelna nemá povinnost zajišťovat pro děti dietní stravování. V individuálních případech záleží na dohodě ZŠ, MŠ a ŠJ s rodiči dítěte.

 

 

Odhlašování a přihlašování stravy:

Oběd pro strávníky ZŠ i MŠ na následující den musí být odhlášen nebo přihlášen den předem nejpozději do 13:00hodin osobně ve ŠJ nebo telefonicky na čísle 777988865 nebo 495451626.

Školní prázdniny a dny volna pro ZŠ a MŠ jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky. Hromadné akce (výlety apod. ) v ZŠ odhlašuje ředitelka školy, v MŠ vedoucí učitelka.

Po prázdninách jsou opět všichni strávníci PŘIHLÁŠENI dle stravovacích zvyklostí.

 

Cena za stravné:

 

Zařazování žáků dle věkových kategorií

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození.

Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1. až 4. dle školského zákona 561/2004 Sb. §24.

 

 

 

 

 

Strávníci MŠ do 6. let-dopolední stravování(3,-Kč PR+7,-Kč+17,-Kč)…………...27,-Kč

Plná cena oběda = 27,-Kč+ režie 10,-Kč+ mzdové náklady 21,-Kč……………….58,-Kč

 

Strávníci MŠ do 6. let-celodenní stravování(3,-Kč PR+7,-Kč+17,-Kč+7,-Kč)…...34,-Kč

Plná cena oběda = 34,-Kč+ režie 10,-Kč+ mzdové náklady 21,-Kč……………….65,-Kč

 

Strávníci MŠ 7 let- dopolední stravování(7,-Kč+20,-Kč)……………………….. ......27,-Kč

Plná cena oběda= 27,-Kč+ režie 10,-Kč+ mzdové náklady 21,-Kč…………….......58,-Kč

 

Strávníci MŠ 7 let-celodenní stravování(7,-Kč+20,-Kč+7,-Kč)…….…………….... 34,-Kč

Plná cena oběda= 34,-Kč+ režie 10,-Kč+ mzdové náklady 21,-Kč………...……....65,-Kč

 

Strávníci ZŠ 7-10 let………………………………………………………………...............20,- Kč

Plná cena oběda= 20,-Kč+ režie 10,-Kč+ mzdové náklady 21,-Kč………………...51,-Kč

 

Strávníci ZŠ 11-14 let...…………………………………………………………...................22,-Kč

Plná cena oběda= 22,-Kč+ režie 10,-Kč+ mzdové náklady 21,-Kč………….….…53,-Kč

 

Zaměstnanci (FKSP 8,-Kč+ 14,-Kč)………………………………………. ... .............….22,-Kč

Plná cena oběda= 22,-Kč+ režie 10,-Kč+ mzdové náklady 21,-Kč………..………53,-Kč

 

Cizí strávníci= 22,-Kč+ režie10,-Kč+ zisk 3,-Kč + mzdové náklady 21,-Kč……...56,-Kč

 

Strávníci MŠ do 6. let platí 3,- Kč na pitný režim-PR dle vyhlášky č. 107/2011 Sb.463

 

Splatnost stravného:

Platí se za odebranou stravu za uplynulý měsíc.

Termín splatnosti stravného je každý měsíc vyvěšen v MŠ i v ZŠ na informační tabuli.

Stravné se vybírá v kanceláři ŠJ od 7:00-9:00 a 14:00-16:00 hodin u paní Matějkové.

Stravné musí být vždy uhrazeno do data vyvěšeného na informační tabuli, zpravidla do 4. dne každého měsíce.

 

Chování strávníků ve školní jídelně výdejně.

Ve školní jídelně a výdejně v ZŠ zajišťuje bezpečnost a dohled nad nezletilými strávníky určený pracovník.

Strávníci se řídí pokyny pracovníka dohledu a zaměstnanců školní jídelny.

Školní jídelna je součástí školy, proto se na chování strávníků vztahují pravidla uvedená ve školním řádu.

Vstup do jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří mají zaplacený oběd nebo zástupci, který v případě nemoci strávníka může oběd vyzvednout.

 

V případě nevolnosti dítěte  pracovník, který vykonává dohled v MŠ nebo ZŠ vyrozumí rodiče.

 

Mimořádný úklid během provozu v ZŠ zabezpečuje pracovník kuchyně, v MŠ pracovní, který vykonává dohled.

 

 

Jídelní lístek i vnitřní řád ŠJ je k nahlédnutí ve školní jídelně a na informační tabuli v MŠ a ZŠ.

 

Dotazy, připomínky, hygienické nebo technické problémy k provozu ŠJ přijímá vedoucí jídelny Romana Matějková tel. 777 988 865.                   

 

V Kratonohách 1. 9. 2016                            

 

—————

Zpět