Úplata za předškolní vzdělávání

25.06.2018 12:45

Základní škola a mateřská škola, Kratonohy, okres Hradec Králové,

 příspěvková organizace, IČ 70984981

 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Č.j.:          Spisový znak     Skartační znak

   ZŠ 98/2018                1.1.3               A10

Vypracoval:

Mgr. Monika Bisová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne

20. 6. 2018

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 7. 2018

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 7. 2018

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

 

Mateřská škola, jako právnická osoba zřízená obcí se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu - vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

1. Přihlašování a odhlašování k předškolnímu vzdělávání

 

a)             Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.

b)             O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

c)             Při zápisu k předškolnímu vzdělávání, případně v den nástupu dítěte do MŠ, jsou jeho zákonní zástupci prokazatelně seznámeni se Školním řádem mateřské školy a s touto směrnicí.

 

2. Stanovení a splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

 

2. 1 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

 

a)    Výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka mateřské školy    na období školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole nejpozději               do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

b)   Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční.

c)    Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období školního roku.

d)   Nejvyšší možná úplata vychází ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku, v němž se úplata stanoví.

e)    Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Před určením procentního podílu jsou z uvedených nákladů odečteny náklady, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

f)    Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování; do nákladů, z nichž               se vypočítá nejvyšší možná úplata za předškolní vzdělávání, se nezahrnují náklady                na poskytování školního stravování.

g)   Počtem dětí rozhodným pro určení nejvyšší možné úplaty je počet dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání.

h)   Výše úplaty pro děti, které nejsou občany EU, je stejná jako výše úplaty dětí – občanů EU, pokud

-            mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů,

-            jsou dětmi osob oprávněných pobývat na území ČR za účelem výzkumu,

-            jsou azylanty,

-            jsou osobami požívajícími doplňkové ochrany,

-            jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

 

 

2. 2 Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

 

a)      Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího  kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

b)      Způsob úhrady domluví do 10. září vedoucí učitelka s každým zákonným zástupcem osobně.

c)      Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu ve stanoveném termínu                a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady, může ředitelka po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.          (dle § 35 odst. 1  písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., v aktuálním znění)

 

2. 3 Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání

 

Nárok na osvobození od úplaty prokáže zákonný zástupce dítěte vedoucí učitelce mateřské školy předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní podpory o přiznání dávky v hmotné nouzi nebo přiznání dávky pěstounské péče a zároveň předloží písemnou žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc.

Osvobozen od úplaty je:

-          zákonný zástupce dítěte pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

-          zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku    na péči,

-          rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,

-          fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje, a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

 

Ředitelka rozhoduje o snížení nebo o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání             na základě předložené písemné žádosti zákonných zástupců dítěte. Osvobození nebo snížení úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém zákonný zástupce prokáže nárok   na osvobození nebo snížení úplaty a zároveň podá písemnou žádost. Údaj o osvobození nebo snížení úplaty je veden v dokumentaci dítěte v mateřské škole.

 

Zákonný zástupce podává písemnou žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc doloženou potvrzením z Úřadu práce nejpozději do konce kalendářního měsíce,          ve kterém nárok vznikl, ředitelce základní a mateřské školy.

 

Změní-li se během doby, pro kterou bylo rozhodnutí vydáno, skutečnosti rozhodné pro jeho vydání, je plátce povinen tyto změny nejdéle od 8 dnů od jejich vzniku oznámit vedoucí učitelce mateřské školy.

 

 

 

3.  Výše úplaty

 

a) Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.

b) Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí           v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným     v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitel mateřské školy, nejvýše však    ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.

 

4.Úplata za předškolní vzdělávání „dalšího dítěte“

 

a)        Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu mateřské školy, může se ve zbývající době vzdělávat další dítě.

b)        Ředitelka mateřské školy stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání „dalšího dítěte“      ve výši 2/3 úplaty pro celodenní provoz.

 

 

 

5. Bezúplatné vzdělávání v  mateřské škole

 

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

 

6. Zvláštní výše úplaty stanovená pro případ omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů v kalendářním měsíci

 

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 7 § 6 vyhlášky, odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1 vyhlášky, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy                o přerušení nebo omezení provozu.

 

 

7. Výše úplaty pro období  1. 9. 2018 - 31. 8. 2019

 

1) Základní částka úplaty se pro toto období stanovuje ve výši: 200,- Kč za kalendářní měsíc.

2) Zvláštní výše úplaty pro dítě, které je přijato k předškolnímu vzdělávání v souladu s § 34  odst. 10 školského zákona, se stanovuje ve výši 2/3 základní částky: 133,- Kč za kalendářní měsíc.

3) V měsíci červenci je mateřská škola uzavřena, školné se tedy neplatí.

 

 

 

8. Závěrečná ustanovení

 

a)        Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Marie Brožová, DiS

 

 

 

V Kratonohách dne 12. 6. 2018

 

 

 

Mgr. Monika Bisová

ředitelka školy

 

 

—————

Zpět