Úplata za předškolní vzdělávání

04.07.2016 09:15


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 

Základní škola a
  mateřská škola, Kratonohy, okres Hradec Králové,


 

 příspěvková organizace, IČ 70984981


 

 

 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
  VZDĚLÁVÁNÍ


 

 

Č.j.:          Spisový znak     Skartační znak


 

 

    161/2016                 A.1.                 A10


 

 

Vypracoval:


 

 

Mgr. Monika Bisová, ředitelka
  školy


 

 

Pedagogická
  rada projednala dne


 

 

30. 5. 2016


 

 

Směrnice
  nabývá platnosti ode dne:


 

 

1. 6. 2016


 

 

Směrnice
  nabývá účinnosti ode dne:


 

 

1. 6. 2016


 

 

Změny ve
  směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří
  součást tohoto předpisu.


 

 
 

 

Obecná
ustanovení

Na základě ustanovení zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán
školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

Mateřská škola, jako právnická
osoba zřízená obcí se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke
školskému zákonu -vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
v platném znění.

 

1.
Přihlašování a odhlašování k předškolnímu vzdělávání

a)            
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je
prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.

b)            
O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje
ředitelka školy.

c)            
Při zápisu k předškolnímu vzdělávání, případně
v den nástupu dítěte do MŠ, jsou jeho zákonní zástupci prokazatelně seznámeni
se Školním řádem mateřské školy a s touto směrnicí.

2. Stanovení a splatnost
úplaty za předškolní vzdělávání

2. 1 Stanovení výše
úplaty za předškolní vzdělávání

a)    Výši
úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka
mateřské školy    na období školního roku
a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole nejpozději do 30. června
předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v
průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty
zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

b)  
Úplata za předškolní vzdělávání
je úplatou měsíční.

c)   
Úplata za předškolní vzdělávání
se stanovuje na období školního roku.

d)  
Nejvyšší možná úplata vychází ze
skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v kalendářním roce předcházejícím kalendářnímu roku,
v němž se úplata stanoví.

e)   
Nejvyšší možná úplata se stanoví
jako 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické
osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní
vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Před
určením procentního podílu jsou z uvedených nákladů odečteny náklady, na
jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního
rozpočtu.

f)   
Úplata za předškolní vzdělávání
se netýká školního stravování; do nákladů, z nichž               se vypočítá nejvyšší možná úplata
za předškolní vzdělávání, se nezahrnují náklady                na poskytování školního
stravování.

g)  
Počtem dětí rozhodným pro určení
nejvyšší možné úplaty je počet dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání.

h)  
Výše úplaty pro
děti, které nejsou občany EU, je stejná jako výše úplaty dětí - občanů EU,
pokud

-           
mají právo
pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů,

-           
jsou dětmi osob
oprávněných pobývat na území ČR za účelem výzkumu,

-           
jsou azylanty,

-           
jsou osobami
požívajícími doplňkové ochrany,

-           
jsou žadateli o
udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

 

2. 2
Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

a)     
Úplata za
kalendářní měsíc je splatná nejpozději do posledního dne daného kalendářního
měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte
jinou splatnost úplaty.

b)     
Způsob úhrady
domluví do 10. září vedoucí učitelka s každým zákonným zástupcem osobně.

c)     
Pokud zákonný
zástupce opakovaně neuhradí úplatu ve stanoveném termínu a nedohodne
s ředitelkou školy jiný termín úhrady, může ředitelka po předchozím
písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte. (dle
§ 35 odst. 1  písm. d) zákona č. 561/2004
Sb., v aktuálním znění)

2. 3 Osvobození od úplaty za předškolní
vzdělávání

Nárok
na osvobození od úplaty prokáže zákonný zástupce dítěte vedoucí učitelce
mateřské školy předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí
příslušného úřadu státní podpory o přiznání dávky v hmotné nouzi nebo
přiznání dávky pěstounské péče a zároveň předloží písemnou žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc.

Osvobozen
od úplaty je:

-         
zákonný zástupce
dítěte pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

-         
zákonný zástupce
nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku    na péči,

-         
rodič, kterému
náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,

-         
fyzická osoba,
která o dítě osobně pečuje, a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky
pěstounské péče

Ředitelka rozhoduje o snížení nebo o
osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání na základě předložené písemné
žádosti zákonných zástupců dítěte. Osvobození nebo snížení úplaty je platné od
1. dne kalendářního měsíce, ve kterém zákonný zástupce prokáže nárok na
osvobození nebo snížení úplaty a zároveň podá písemnou žádost. Údaj o
osvobození nebo snížení úplaty je veden v dokumentaci dítěte v mateřské
škole.

Zákonný zástupce podává
písemnou žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc doloženou
potvrzením z Úřadu práce nejpozději do konce kalendářního měsíce, ve
kterém nárok vznikl, ředitelce základní a mateřské školy.

Změní-li se během doby, pro
kterou bylo rozhodnutí vydáno, skutečnosti rozhodné pro jeho vydání, je plátce
povinen tyto změny nejdéle od 8 dnů od jejich vzniku oznámit vedoucí učitelce
mateřské školy.

 

3.  Výše úplaty

a) Úplata se
pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu
mateřské školy ve stejné měsíční výši.

b) Pro dítě,
které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí           v mateřské škole pro účely posouzení
souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným     v
rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitel mateřské
školy, nejvýše však    ve výši
odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.

4.         Úplata za předškolní vzdělávání
"dalšího dítěte"

a)       
Vzdělává-li se dítě v mateřské škole pravidelně
kratší dobu, než odpovídá provozu mateřské školy, může se ve zbývající době
vzdělávat další dítě.

b)       
Ředitelka mateřské školy stanovuje úplatu za předškolní
vzdělávání "dalšího dítěte" ve výši 2/3 úplaty pro celodenní provoz.

 

 

5. Bezúplatné
vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy

5. 1 Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku
mateřské školy dítěte bez zdravotního postižení

a)      vzdělávání v posledním ročníku mateřské
školy se poskytuje dítěti bez zdravotního postižení bezúplatně po dobu jednoho
školního roku, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské
školy poprvé,

b)      jestliže se dítě vzdělává v posledním
ročníku mateřské školy 2 školní roky za sebou z důvodu odkladu povinné
školní docházky, bude druhý školní rok vždy zpoplatněn ve výši, kterou
ředitelka stanovuje pro celodenní provoz,

 

5. 2 Bezúplatné vzdělávání
v posledním ročníku mateřské školy dítěte se zdravotním postižením

Vzdělávání
v posledním ročníku mateřské školy se zdravotním postižením se poskytuje
dítěti bezúplatně, a to bez časového omezení.

6. Zvláštní výše úplaty stanovená pro případ omezení nebo
přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů
v kalendářním měsíci

 

Pro kalendářní měsíc, v němž bude
omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5
vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne
poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 § 6 vyhlášky, odpovídající
rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši
úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve
škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské
školy podle § 3 odst. 1 vyhlášky, v ostatních případech neprodleně po
rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

 

 

7. Výše
úplaty pro období  1.9.2016 - 31.8.2017

1) Základní částka úplaty se pro toto období stanovuje ve výši: 200,- Kč za kalendářní měsíc.

2) Zvláštní výše úplaty pro dítě, které je přijato k předškolnímu
vzdělávání v souladu s § 34  odst. 9
školského zákona, se stanovuje ve výši 2/3 základní částky: 133,- Kč za
kalendářní měsíc.

3) V měsíci červenci je mateřská škola uzavřena, školné se tedy
neplatí.

8. Závěrečná ustanovení

a)       
Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je
statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Marie Brožová, DiS

V Kratonohách dne 25. 5.
2016

 


Mgr. Monika Bisová


ředitelka školy


—————

Zpět