Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

05.01.2017 15:09

Oznámení o zápisu dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

 

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Kratonohy, okres Hradec Králové, příspěvková organizace, vyhlašuje zápis dětí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018.

 

 

Zápis do 1. třídy se koná v pondělí 24. 4. 2017 od 13.00 do 18.00 hodin.

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2017/2018 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2011.

Lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012. V těchto případech je podmínkou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

Zápis se týká i těch dětí, u kterých bude žádáno o odklad povinné školní docházky. O odklad o jeden školní rok musí požádat písemně zákonný zástupce dítěte v období od 1. dubna      do 30. dubna (v době zápisu) kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odkladu rozhoduje ředitelka školy. Začátek povinné školní docházky je možné odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a o možných způsobech jeho plnění.

 

K zápisu se opětovně dostaví zákonný zástupce se svým dítětem, kterému byl při minulém zápisu povolen odklad povinné školní docházky.

 

U zápisu rodiče předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte. Rodiče přinesou vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky s výše uvedenými dvěma přílohami.

 

Při zápisu obdrží zákonný zástupce uchazeče (dítěte) registrační číslo, pod kterým bude uchazeč uveden v seznamu přijatých žáků. Seznam bude zveřejněn vedle vchodových dveří do budovy školy i na webových stránkách školy www.zs-kratonohy.webnode.cz ve středu      26. dubna 2017.

 

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Do spisu mohou zákonní zástupce během správního řízení kdykoliv nahlížet.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat        o jeho vydání (opis).

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte je oznámeno dnem zveřejnění. Právní moci nabývá uplynutím lhůty k odvolání (15 dnů) navazující na den vyvěšení. (Příklad: 26. 4. 2017 je zveřejněn seznam přijatých dětí a tímto dnem je rozhodnutí oznámeno. Na to navazuje lhůta                  k odvolání se v délce 15 dnů, a tedy posledním 15. den lhůty pro odvolání je čtvrtek             11. 5. 2017. Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci v pátek 12. 5. 2017.)

 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. Při nepřijetí žáka zasílá ředitelka školy rodičům rozhodnutí o nepřijetí žáka dopisem s doručenkou, aby pro případ odvolání mohly být kontrolovány zákonné lhůty. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznamuje doručením do vlastních rukou. Pak běží 15 dnů lhůta o odvolání ode dne faktického prokazatelného převzetí rozhodnutí (proti podpisu). Po uplynutí lhůty pro odvolání rozhodnutí dalším dnem nabývá právní moci. V obou případech může rozhodnutí nabýt právní moci už v době běhu odvolací lhůty tím, že se všichni účastníci řízení práva                  na odvolání prokazatelně vzdali.

 

Každý zápis v naší základní škole probíhá v budově školy. Toto prostředí děti již znají                z předchozích společných setkání při Předškoláčku.

Během zápisu se snažíme, aby se budoucí žáci cítili dobře a ve škole se jim zalíbilo. Na budoucí prvňáčky čeká mnoho pestrých úkolů. Po splnění všech úkolů následuje malá odměna, na jejíž výrobě se podíleli žáci i pedagogové školy. Během zápisu jsou zpřístupněny všechny prostory školy k „prozkoumání“, aby se děti mohly seznámit se školním prostředím, vybavením tříd, tělocvičnou, hernou školní družiny a zahradou.


ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud máte dojem, že vaše dítě ještě není dostatečně připraveno na školu, vyzvedněte si prosím v základní či v mateřské škole žádost o odklad povinné školní docházky. Pokud o odklad požádáte, je třeba vaši žádost doložit doporučujícím posouzením poradenského zařízení a odborného lékaře.

Naším poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna v Chlumci nad Cidlinou.

Odborným lékařem pro potřeby žádosti o odklad je dětský lékař.

Žádost o odklad doručte prosím škole po získání všech doporučení v době konání zápisu do školy. (V období od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.)Budeme se velmi těšit na setkání s Vámi a děkujeme, že jste si vybrali naši školu.

 

 

 

 

Mgr. Monika Bisová

ředitelka školy

 

 

 

 

V Kratonohách dne 2. 12. 2016

 

—————

Zpět