Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

24.02.2016 14:37

 

Základní škola a mateřská škola, Kratonohy, okres Hradec Králové, příspěvková organizace

 

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

 

čj.        8/2017

Účinnost: od 1. 3. 2017

 

 

Ředitelka Základní a mateřské školy, Kratonohy, okres Hradec Králové, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

 

I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné

školní docházky, nejdříve však pro děti od 2 let.

 

II.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podání žádosti.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) má přednost starší dítě.

 

III.

Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění).

Do mateřské školy lze přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci pouze v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

 

IV.

Ředitelka školy rozhoduje o právech a povinnostech účastníků vzdělávání ve správním řízení s tím, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam je zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách mateřské školy. Rozhodnutí o nepřijetí je doručováno do vlastních rukou žadatele.

 

 

 

V.

Do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání mohou být v souladu s § 20 odst. 2 písm. c) Školského zákona přijaty i děti cizinců, kteří doloží oprávněnost pobytu na území České republiky dokladem podle zvláštního právního předpisu, právo pobytu na území ČR musí být na dobu delší než 90 dnů.

 

VI.

Nově přijaté děti nastoupí do mateřské školy dne 1. září příslušného školního roku.                O pozdějším nástupu dětí  se domluví rodiče s vedoucí učitelkou při zápisu dětí do mateřské školy.

 

VII.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka školy z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

 

 

KRITÉRIA

BODOVÉ HODNOCENÍ

č. 1

Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které dosáhne věku 5 let k 31. 8. 2017

10 bodů

č. 2

Dítě s trvalým pobytem ve spádové oblasti obce Kratonohy (Obědovice, Michnovka)

5 bodů

č.3

Dítě, které dosáhne věku

 4 let k 31. 8. 2018

5 bodů

 

č.4

 

Dítě, které dosáhne věku 3 let k 31. 8. 2018

 

3 body

č.5

Dítě, jehož sourozenec navštěvuje MŠ Kratonohy.

2 body

č. 6

Dítě, které se hlásí k celodenní pravidelné docházce.

2 body

č. 7

Dítě, které nemá trvalý pobyt v spádové oblasti obce Kratonohy

1body

 

 

 

V Kratonohách dne 20. 2. 2017                                            Mgr. Monika Bisová

                                                                                                    ředitelka školy

 

 

 

 

—————

Zpět